Αντλίες αέρος

Συστήματα αέρος
Οι αντλίες αέρος χειροκίνητης λίπανσης είναι κινητές, περιλαμβάνουν μεταλλικά δοχεία, μπορούν να αναρτηθούν σε τοίχους και παράλληλα να λειτουργήσουν ως μονάδες πλή­ ρωσης πιστολιών γράσου. Με το άνοιγμα της βαλβίδας ψεκασμού ξεκινάει αυτόματα η λειτουργία της αντλίας εξασφαλίζοντας ανεμπόδιστη ροή λίπανσης, διατίθενται σε αναλο­ γίες πίεσης 1:6, 1:50 και 1:65 για αντλίες γράσου και 1:1, 1:3 και 1:6 για αντλίες λαδιού. Επιπλέον, παρέχεται πλήρης υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εξαρτήματα όπως λάστιχα αέρος και ψεκασμού, πνευματικά και ηλεκτρικά πιστόλια λίπανσης, μετρητές ροής, συν­ δέσμους, βαλβίδες και ό,τι άλλο χρειάζεται για την εξασφάλιση μίας ολοκληρωμένης μο­ νάδας λίπανσης. Για όλες τις αντλίες παρέχεται 12­μηνη εργοστασιακή εγγύηση.