ΜΕΤΡΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Η εταιρία μας παρέχει εργασίες ευθυγράμμισης και ζυγοστάθμισης περιστρεφόμενων μηχανών, αξόνων, φτερωτών στον χώρο σας.

✔️ Μέτρηση και ανάλυση ταλαντώσεων, διάγνωση ανισοσταθμιών, με εξειδικευμένα όργανα LASER
υψηλής ακρίβειας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 21940-11/12 και ISO 10816.

✔️ Έλεγχος κατάστασης και απόδοσης εδράνων-κουζινέτων.

✔️ Πώληση συσκευών μέτρησης και διάγνωσης ταλαντώσεων.

Στόχος μας η βελτιστοποίηση της παραγωγικής σας διαδικασίας χωρίς δαπανηρές διακοπές.

 

Γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος ταλαντώσεων των μηχανημάτων σας

Οι ταλαντώσεις μειώνουν σημαντικά την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των εδράνων, παράγουν θόρυβο, ενώ μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα σταθερά (βάση, έδρανα, κοχλίες) και κινητά (άξονες, κινητήρες) στοιχεία των μηχανών επιφέροντας σημαντικές οικονομικές απώλειες. Σκοπός της ζυγοστάθμισης είναι η μείωση των ανεπιθύμητων ταλαντώσεων, η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των περιστρεφόμενων μηχανών και η παροχή βιωσημότερου σχεδιασμού και φιλικότερου κλίματος στον χώρο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Θέματα ασφάλειας

Από τις ταλαντώσεις των μηχανών ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές ζημιές: κοχλίες χαλαρώνουν, παρουσιάζονται βλάβες σε ηλεκτρικούς διακόπτες, σωληνώσεις και καλώδια, το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί σε ανθρώπους αλλά και περιβαλλοντικές βλάβες.

Βλάβη της μηχανής

Οι ταλαντώσεις προκαλούν επιτάχυνση του ρυθμού φθοράς (μειώση διάρκειας ζωής των εδράνων) και βλάβης του εξοπλισμού, επίσης αναπτύσσουν πολύ υψηλές τάσεις και τριβές στα στοιχεία μίας μηχανής όπως έδρανα, υποδοχές, αναρτήσεις, θεμελιώσεις.

Απρόβλεπτες διακοπές

Οι ταλαντώσεις αναπτύσσονται βαθμιαία και είναι δύσκολο να προβλεφθούν εγκαίρως χωρίς τη χρήση διαγνωστικών οργάνων. Τα μέτρα περιορισμού των ταλαντώσεων που λαμβάνονται προκαλούν αναπόφευκτα απρογραμμάτιστες διακοπές.

Προβλήματα στις προμήθειες

Οι απρόβλεπτες διακοπές και η μειωμένη λειτουργικότητα που οφείλονται στην φθορά ή βλάβη των στοιχείων μίας μηχανής προκαλούν οι ανεξέλεγκτες ταλαντώσεις, είναι πιθανό να οδηγήσουν στην αδυναμία τήρησης των συμβάσεων προμηθειών.

Περιττή συντήρηση

Πολλές φορές τα στοιχεία μίας μηχανής αντικαθίστανται προληπτικά χωρίς λόγο ώστε να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία της μηχανής χωρίς διακοπές. Αναλύοντας τις ταλαντώσεις της μηχανής, οι επισκευές και αντικαταστάσεις εκτελούνται μόνο όταν είναι αναγκαίο.

Ελαττωματικά παράγωγα

Όταν μία μηχανή σταματάει απροειδοποίητα, ημιτελή προϊόντα παραμένουν στη διαδικασία παραγαγωγής και πρέπει να απορριφθούν, πράγμα που σημαίνει ότι ακριβές πρώτες ύλες ουσιαστικά απορρίπτονται ή οδηγούνται στην πυρά.

Θέματα ποιότητας

Η μετρήσεις και αναλύσεις ταλαντώσεων ελέγχουν την υγεία μία μηχανής και καθοριζούν πιθανές δυσλειτουργίες. Εάν αυτό δεν συμβεί, η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ενδέχεται να μειωθεί ή να μην είναι εγγυημένη.